تست

شركت مهندسين "تدوين توسعه پايدار" با هدف ارائه خدمات طراحي و مشاوره توسط گروهي از مهندسان و مديران مجرب و با سابقه تاسيس گرديد. اين شركت با بهره‌گيري از پرسنل متخصص و با تجربه و به كارگيري جديدترين نرم‌افزارهاي مهندسي، خدمات كامل مشاوره شامل مطالعات پايه، طراحي جزئيات، برآورد و نظارت عاليه و كارگاهي و همچنين ترسيم نقشه هاي اجرايي را بر اساس آخرين استانداردها و معيارهاي طراحي، در زمينه هاي نفت و گاز، سواحل و بندرسازي، سازه‌هاي فراساحل، ابنيه و ... ارائه مي‌نمايد. ركت مهندسين "تدوين توسعه پايدار" با هدف ارائه خدمات طراحي و مشاوره توسط گروهي از مهندسان و مديران مجرب و با سابقه تاسيس گرديد. اين شركت با بهره‌گيري از پرسنل متخصص و با تجربه و به كارگيري جديدترين نرم‌افزارهاي مهندسي، خدمات كامل مشاوره شامل مطالعات پايه، طراحي جزئيات، برآورد و نظارت عاليه و كارگاهي و همچنين ترسيم نقشه هاي اجرايي را بر اساس آخرين استانداردها و معيارهاي طراحي، در زمينه هاي نفت و گاز، سواحل و بندرسازي، سازه‌هاي فراساحل، ابنيه و ... ارائه مي‌نمايد. ركت مهندسين "تدوين توسعه پايدار" با هدف ارائه خدمات طراحي و مشاوره توسط گروهي از مهندسان و مديران مجرب و با سابقه تاسيس گرديد. اين شركت با بهره‌گيري از پرسنل متخصص و با تجربه و به كارگيري جديدترين نرم‌افزارهاي مهندسي، خدمات كامل مشاوره شامل مطالعات پايه، طراحي جزئيات، برآورد و نظارت عاليه و كارگاهي و همچنين ترسيم نقشه هاي اجرايي را بر اساس آخرين استانداردها و معيارهاي طراحي، در زمينه هاي نفت و گاز، سواحل و بندرسازي، سازه‌هاي فراساحل، ابنيه و ... ارائه مي‌نمايد.
شرمنده


خدمات مهندسی

كارگيري جديدترين نرم‌افزارهاي مهندسي، خدمات كامل مشاوره شامل مطالعات پايه، طراحي جزئيات، برآورد و نظارت عاليه و كارگاهي و همچنين ترسيم نقشه هاي اجرايي را بر اساس آخرين استاند

خدمات مهندسی

كارگيري جديدترين نرم‌افزارهاي مهندسي، خدمات كامل مشاوره شامل مطالعات پايه، طراحي جزئيات، برآورد و نظارت عاليه و كارگاهي و همچنين ترسيم نقشه هاي اجرايي را بر اساس آخرين استاند كارگيري جديدترين نرم‌افزارهاي مهندسي، خدمات كامل مشاوره شامل مطالعات پايه، طراحي جزئيات، برآورد و نظارت عاليه و كارگاهي و همچنين ترسيم نقشه هاي اجرايي را بر اساس آخرين استاند كارگيري جديدترين نرم‌افزارهاي مهندسي، خدمات كامل مشاوره شامل مطالعات پايه، طراحي جزئيات، برآورد و نظارت عاليه و كارگاهي و همچنين ترسيم نقشه هاي اجرايي را بر اساس آخرين استاند كارگيري جديدترين نرم‌افزارهاي مهندسي، خدمات كامل مشاوره شامل مطالعات پايه، طراحي جزئيات، برآورد و نظارت عاليه و كارگاهي و همچنين ترسيم نقشه هاي اجرايي را بر اساس آخرين استاند كارگيري جديدترين نرم‌افزارهاي مهندسي، خدمات كامل مشاوره شامل مطالعات پايه، طراحي جزئيات، برآورد و نظارت عاليه و كارگاهي و همچنين ترسيم نقشه هاي اجرايي را بر اساس آخرين استاند كارگيري جديدترين نرم‌افزارهاي مهندسي، خدمات كامل مشاوره شامل مطالعات پايه، طراحي جزئيات، برآورد و نظارت عاليه و كارگاهي و همچنين ترسيم نقشه هاي اجرايي را بر اساس آخرين استاند كارگيري جديدترين نرم‌افزارهاي مهندسي، خدمات كامل مشاوره شامل مطالعات پايه، طراحي جزئيات، برآورد و نظارت عاليه و كارگاهي و همچنين ترسيم نقشه هاي اجرايي را بر اساس آخرين استاند

خدمات مهندسی

كارگيري جديدترين نرم‌افزارهاي مهندسي، خدمات كامل مشاوره شامل مطالعات پايه، طراحي جزئيات، برآورد و نظارت عاليه و كارگاهي و همچنين ترسيم نقشه هاي اجرايي را بر اساس آخرين استاند

اسلایدر

 
 

افزونه اسلایدر

 

جعبه شناور

عنوان

محتوا 1
محتوا 2

عنوان

محتوا
دکمه